Short Stay Emmen
Praam 2
+31(0)6-51426172
+31(0)6-49850763
Kvk nr: 65351533
Bank: NL11 TRIO 0391 1321 64
Gastwaardering: 8,8

Het minimum verblijf in de B&B is één nacht.
Het ontbijt wordt in de ochtend tussen 07:30 en 10:00 uur geserveerd.
De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.
Het is verboden derden gebruik te laten maken van de B&B. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de verhuurder en niet zonder bijbetaling verblijven dan wel overnachten in de B&B.
De kamers dienen in schone staat te verkeren bij vertrek. Bij aanvang wordt door de verhuurder een opnamestaat gemaakt. Indien de kamer bij vertrek zodanig afwijkt van de opnamestaat kan de gebruiker de extra schoonmaakkosten bij de huurder in rekening brengen.
Roken is niet toegestaan in de kamer of in de gezamenlijke ruimtes of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten achter het pand wel toegestaan.
Huisdieren zijn beperkt en alleen toegestaan na voorafgaand overleg en akkoord van verhuurder

Inchecken - uitchecken
Inchecken kan vanaf 15:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 10:30 uur. Afwijkende tijden in overleg met verhuurder.
De huurder kan de auto parkeren op de voor de B&B aanwezige parkeerplaatsen. Parkeren geschiedt op eigen risico.
Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de B&B zijn voor rekening van de huurder, alsmede de risico’s van het  gebruik van onze faciliteiten.
Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de verhuurder zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de verhuurder.
De huurder dient de instructies van de verhuurder op te volgen.
De verhuurder kan de huurder bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
De huurder dient bij aankomst kennis te nemen van de inhoud van de informatiemap welke op de kamer aanwezig is.
Privacy
De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

Slotbepaling
Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Een niet-Nederlandstalige wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden niets mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de huurder aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd. Dit geldt tevens bij bedrijfsbeëindiging en/of verkoop van het onroerend goed.

Aansprakelijkheid
De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade; de huurder vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren. Dit betreft een maximumaanspraak van € 2.50000 per jaar.
Tarieven
De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, bedlinnen, handdoeken en eind-schoonmaak.
De tarieven zijn exclusief, toeristenbelasting, het gebruik van de minibar, de kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Alle vermeldingen op de website van de B&B worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
Reservering en betaling
Indien er een telefonische (mondelinge) reservering heeft plaatsgevonden is daarmee de huurovereenkomst tot stand gekomen. Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd of via externe boekingskanalen, is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen. In alle voorstaande gevallen is de reservering definitief.
Voor een reservering van een verblijf in de B&B worden geen extra kosten in rekening gebracht.
De verblijfskosten dienen voor aankomst van het verblijf volledig te zijn voldaan, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.

Honden
Honden welkom na voorafgaand overleg € 10,00 per nacht
Alleen naar voorafgaande toestemming
Niet onbeheerd in de kamer
Niet in de ontbijtkamer
Niet op de bedden of stoelen
Geen overlast veroorzaken voor andere gasten


Annulering
De huurder kan gratis annuleren tot 5 dagen voor aankomst. De huurder betaalt 50% van de totaalprijs als hij/zij annuleert binnen 5 dagen voor aankomst. Als de huurder niet komt opdagen dan betaalt hij/zij de totaalprijs.
Uitzondering hierop zijn de non-refundable prijzen, deze zijn niet restitueerbaar.
Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail of telefonisch te worden doorgegeven.
De B&B heeft het recht de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het eventueel reeds aanbetaalde bedrag aan de wederpartij.
Algemene bepalingen
Verhuurder: de eigenaar van Bed en Breakfast Short Stay Emmen verder te noemen: B&B
Huurder: de gasten die een huurovereenkomst sluiten met B&B middels een telefonische reservering, een reservering via externe boekingskanalen of rechtstreeks via de website van de B&B
Bij het aangaan van de huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard op de overeenkomst en kenbaar gemaakt aan de huurder middels ex. Art 6:234 BW.
De eigenaar van de B&B kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.

Huishoudelijk reglement B&B
De B&B is beschreven in de website www.shortstayemmen.nl  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.